OSMANLI – TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE KURULMUŞ OLAN SİYASİ PARTİLER

 

FEDAİLER CEMİYETİ*

- 1859, İstanbul

- Genel Başkan Süleymaniyeli Şeyh Ahmet

- Genel Sekreter: Didon Arif Bey,

- Üyeler: Hüseyin Daim Paşa, Binbaşı Rasim Bey, Cafer Dem Paşa, Tophane Müftüsü Bekir Efendi, Kütahyalı Şeyh İsmail, Hoca Nasuh Efendi, Tophane Mızıka Başçavuşu Erzurumlu Mehmed, Hezergradlı Şeyh Feyzullah Efendi, Kütahyalı Şeyh İsmail

YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ*

- 1865, İstanbul

- Genel Başkan Mustafa Fazıl Paşa

- Kurucular: Namık Kemal, Kayazade Reşat, Menapirzade Nuri, Sagır Ahmet Beyzade Mehmet, Mir’at Mecmuası sahibi Refik, Suphi Paşazade Ayetullah

- Diğer Üyeler: Ziya Paşa, Ali Suavi, Agah Efendi, Ebüzziya Tevfik...

ALİ SUAVİ (ÜSKÜDAR) KOMİTESİ*

- 1878, İstanbul

- Kurucular: Ali Suavi, Süleyman Asaf Sopasalan, Hafız Nuri, Hasköylü Hacı Ahmet, Mehmet İzzet Paşazade Süleyman, Bağdatlı Süleyman, Üsküdarlı Nuri, Filibeli Ahmet Paşa, Arnavut Salih, Hacı Ahmet, Molla Mustafa

KLEANTİ SKALYERİ-AZİZ BEY KOMİTESİ*

- 1878, İstanbul

- Genel Başkan Kleanti Skalyeri

- Üyeler: Nakşibend kalfa, Aziz Bey, Ali Şefkari Bey, Tabib Agah Bey

OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİ

- 1889, İstanbul -1918 İstanbul. Son kongrede fesih kararı alınmıştır.

- Genel Başkan Ali Rüştü

- Kurucu Üyeler: İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sükuti, Mehmed Reşid, Hüseyinzade Ali

- Paris Şubesi (1889)

- Genel Başkan Ahmet Dıza Bey,

- Yöneticiler: Mehmet Ali Paşa, Recep Fuat, Nihat, Dr.Nazım, Bahaddin Şakir, Sami Paşazade Sezai, Alber Fua

- Cenevre Şubesi (1897)

- Kurucular: Dr.İshak Sükuti, Abdullah Cevdet, Ethem Ruhi (Balkan), Tıbbiyeli Mustafa Ragıp, Esat, Mithat Şükrü (Bleda), Ahmet, Mizancı Murat, Tunalı Hilmi, Seraceddin, Dr. Hasan, Lütfi, Dr. Akil Muhtar (Özden), Nuri Ahmet, Reşit Beyler

- Kahire Şubesi (1897)

- Kurucuları: İshak Sükuti, Tunalı Hilmi, Hoca Kadri, Salih Cemal, Ali Ziya, Ferit (Tek)

- Selanik Şubesi (1908)

- Genel Başkan Talat Bey (Paşa)

- Yöneticiler: Hüseyin Kadri, Mithat Şükrü (Bleda), Hayri, Ahmet Rıza, Enver (Paşa), Habib, İpekli Hafız İbrahim Beyler

TEŞEBBÜS-İ ŞAHSİ VE ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ*

- 1902, Paris

- Genel Başkan Prens Sabahattin

- Kurucu ve Üyeler: Ahmet Fazlı (Genel Sekreter), İsmail Kemal, Dr. Nihat Reşat (Belger), Dr. Rıfat, Miralay Zeki, Dr. Sabri, Hüseyin Tosun, Milaslı Asker Murat, Şair Hüseyin Siret.

OSMANLI İTTİHAD VE İNKILAP CEMİYETİ*

- 1904, Cenevre

- Kurucuları: Ethem Ruhi Balkan, Dr. Abdullah Cevdet, Varnalı Kamil, Tarsusizade Münir, Mehmet Cemil

CEMİYET-İ İNKILABİYE*

- Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki, Ferit Necdet Mübin, Dr. Mahmud, Köprülü Hamdi, Mustafa Asım, Nafi Atuf (Kansu), Vehbi Semuh

OSMANLI HÜRRİYET CEMİYETİ*

- 1906, Selanik

- Kurucuları: İsmail Canbulat, Mithat Şükrü, Bursalı Tahir, Yüzbaşı Naki, Talat Bey, Rahmi , Ömer Naci, Kazım Nami, İsmail Hakkı, Süleyman Fehmi

VATAN VE HÜRRİYET CEMİYETİ*

- 1906, Şam

- Kurucuları: Dr. Mustafa Cantekin, Binbaşı Lütfi, Mustafa Kemal, Lütfi Müfit Özdeş

SELAMET-İ UMUMİYE KULÜBÜ*

- 1907, İstanbul

- Kurucuları: İbrahim Naci, Giritli Ali, Fuat Şükrü, Abdullah Abud, Dr. Rıza Abud, Yenişehirli Salih, Pertev Tevfik, Mustafa (Demokrat), Rıza Bey

FEDAKARAN-I MİLLET CEMİYETİ*

- 1908, İstanbul

- Genel Başkan Avnullah El Kazimi

- Üyeler: Ali Vefa, Dr.Ali Saip, Abdülkadir Kadri, Hacı Cemal, Behçet, Ertuğrul Şakir

NESL-İ CEDİT KULÜBÜ*

- 1908, İstanbul

- Kurucuları: Nafi Atuf (Kansu), Arnavut Mustafa, Mehmet Şerafettin, Mühendis Mazhar Neriman, Mehmet Ali Şevki, Adil Beyler

TÜRK DERNEĞİ*

- 1908, İstanbul

- Kurucu ve Yöneticileri: Ahmet Midhat Efendi, Emrullah, Veled, Nesip Asım, Korkmazoğlu Celal, Akçuraoğlu Yusuf, Akyiğitoğlu Musa, Fuat Raif, Rıza Tevfik, Ferit

OSMANLI AHRAR FIKRASI

-1908, İstanbul

-Kurucuları: Nureddin Ferruh, Ahmet Fazlı, Kıbrıslı Tevfik, Nazım, Şevket, Celalettin Arif, Mahir Sait

OSMANLI DEMOKRAT FIRKASI (Fırka-i İbad)

-1908, İstanbul

-Kurucuları: İbrahim Naci, Giritli Ali, Fuat Şükrü, Dr.Rıza Abud, Pertev Tevfik, Yenişehirli Salih, Mustafa, Rıza, Dr.Abdullah Cevdet, Dr.İbrahim Temo

İTTİHAD-I MUHAMMEDİ FIRKASI (Fırka-i Muhammediye)

-1909, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticileri: Süheyl Paşa, Mehmet Sadık, Mehmet Emin Hayreti, Ahmet Esat, Mehmet Emin, Hafız Mehmet Sabri, Şevket Efendi, Bediüzzaman Saidi Kürdi, Hacı Hayri, Raşit, Ferik Rıza Paşa, Faruki Ömer, Şevki Efendi, Seyyid Müslim Penah, Refik, Muhammed Efgani, Ahmet Nazir, Ferik Hacı İzzet Paşa, Seyyid Abdullah El Haşimi El Mekki, İhsan, Hayri Abdullah Ziyaeddin, Şeyh Ali, Hacı Kazım, Hacı Mehmed, Tevfik Derviş Vahdeti ...

HEYET-İ MÜTTEFİKA-İ OSMANİYE

-1909, İstanbul

-Kuruluşu teklif edilmişse de 31 Mart olayı üstüne kurulamamış ve gelişememiştir. Bu kuruluş, partiler ve dernekler arası bir koalisyon olacaktı.

İSLAHAT-I ESASİYE-İ OSMANİYE FIRKASI

-1909, Paris

-Genel Başkan Şerif Paşa

-Üyeler: Mevlanzade Rıfat, Ali Kemal, Pertev, İzmirli Kemal Avni, Nihad Reşat (Belger)

AHALİ FIRKASI

-1910, İstanbul

-Genel Başkan Gümülcine Mebusu İsmail Bey

-Üyeler: Vasfi, Ferhad, Şevket, Ömer Lütfi, Zeynelabidin, Mustafa Sabri, Fevzi, Şükrü Bey

OSMANLI SOSYALİST FIRKASI

-1910, İstanbul

-Genel Başkan İştirakçı Hilmi

-Üyeler: Namık Hasan, Pertev, Tevfik, İbnil Tahir, İsmail Faik, Baha Tevfik, Hamid Suphi

-Paris Şubesi (1910)

-Kurucusu: Dr.Refik Nevzad

-Üyeler: Avni Kemal, Hoca Kadri, Fuat Nevzat, Memil Zeki

TÜRK YURDU CEMİYETİ*

-1911, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticileri: Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), Ağaoğlu Ahmet, Hüseyinzade Ali, Dr.Akil Muhtar (Özden), Akçuraoğlu Yusuf

CENEVRE TÜRK YURDU*

-1911, Cenevre

-Kurucuları: Hazinedaroğlu Ali Sedat, Şefik, Germenli oğlu Asım, Cemaleddin oğlu Arif, Ferid Recep, Hüsnü oğlu Ziya, Molla Aşki oğlu İsmail Hakkı, Haseki oğlu Süreyya, Osman Şefik

HÜRRİYET VE İTİLAF FIRKASI

-1911, İstanbul

-Kurucuları: İsmail Hakkı Paşa, Dr.Dagavaryan, Mustafa Sabri, Abdülhamid Zöhravi, Müşir Fuat Paşa, Damat Ferit Paşa, Ferik Süleyman Paşa, Volçentrinli Hasan, Miralay Sadık, Dr. Rıza Nur, Tahir Hayrettin

TÜRK OCAĞI*

-1911, İstanbul

-Genel Başkan Ahmet Ferit (Tek)

-Yöneticiler: Akçoraoğlu Yusuf, Mehmet Ali Tevfik, Dr.Fuat Sabit, Mehmet Emin (Yurdakul) Ağaoğlu Ahmet ...

HALASKAR ZABİTAN GRUBU

-1912, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Kurmay Binbaşı Gelibolulu Kemal (Şenkıl), Kurmay Kolağası Kastamonulu Hilmi, Sürvari Kaymakamı Recep, Bahriye Binbaşısı İbrahim Aşki, Yüzbaşı Kudret

MİLLİ MEŞRUTİYET FIRKASI

-1912, İstanbul

-Genel Başkan İfnam Başyazarı, eski Kütahya Milletvekili Ferit (Tek)

-Üyeler: Akçoraoğlu Yusuf, Müderris Zühtü, Mehmet Ali Cemil Bey

İSTİHLAK-I MİLLİ CEMİYETİ*

-1912, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Mahmud Esad, Rıfkı, Zühdü, Cemal, Ethem Beyler

LOZAN VE NEUCHATEL TÜRK YURDU*

-1912, Neuchatel, Lozan

-Kurucuları: Fesçi oğlu Galip, Hacı Nasuh oğlu Cevdet, Remzi oğlu Ferit, Tekerşin oğlu Yusuf Kemal (Tengirşenk), Nureddin oğlu İlyas Ragıp, Moralı oğlu Ahmed, Cemal oğlu Mustafa Şerif Hacı Meto oğlu Fazlı, Hamid oğlu Hüsnü, Ahmet Nazmi, Altıoğlu İsmail Hakkı

PARİS TÜRK YURDU*

-1913, Paris

-Kurucular: Molla Aşki oğlu İsmail, İstanbullu Seyit Haşim, Tevfik oğlu Niyazi, Ahmet Mithat, Kulaksızoğlu Hamid Nuri, Manastırlı H.Hüsnü, Muammer, Köprülü M.Nermi, Kaşif, Haydar oğlu Ahmet Esat Beyler

MİLLİ TALİM VE TERBİYE CEMİYETİ*

-1916, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticileri: Sıhhiyye Müdüri Umumisi Esat Paşa, Temyiz Mahkemesi Başkanı Hacı Evliya Efendi, Eğitim Bakanlığı Telif ve Tercüme dairesi üyesi Sami Bey, İstanbul Darülfünundan Müderris İsmail Hakkı (Baltacıoğlu), Mithat Şükrü, Eski Halep Valisi Galip, Yargıç Muhlis, Doçent Dr. Hüseyinzade Ali, Harunreşid Bey

HALKA DOĞRU CEMİYETİ*

-1917, İzmir

-Kurucu ve Yöneticiler: Halep Eski Valisi Tevfik, İzmir Milletvekili Rahmi, Celal (Bayar)

RADİKAL AVAM FIRKASI

-1918, İstanbul

-Genel Başkan Mevlanzade Rıfat

-Üyeler: Emin Ali, Yazar Mazlum, Müdafaa Gazetesi Sahibi Ragıp, Tüccar Mehmet Faik

OSMANLI HÜRRİYETPERVER AVAM FIRKASI

-1918, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Ali Fethi (Okyar), Hüseyin Kadri

İSTİHLAS-I VATAN CEMİYETİ*

-1918, Manisa

-Kurucu ve Yöneticiler: Karaosmanzade Kani, sabık Suriye mektupçusu Nuri, Dava Vekili Abidin, Eczacı Rıza Beyler.

KARS MİLLİ ŞURA HAREKETİ HÜKÜMETİ*

-1918, Kars

-Genel Başkan İbrahim Cihangiroğlu

-Üyeler: Kağızmanlı Ali Rıza, Fahreddin, Hasan Han, Ağababaoğlu Abbas Ali, Hattat oğlu Mehmet, Mühendis Mahmut, Hasanbeyoğlu Mehmet, Erzurumlu Karadursun, Çıldırlı Dr.Esat (Oktay)

KARAKOL CEMİYETİ*

-1918, İstanbul

-Genel Başkan Miralay Kara Vasıf Bey

-Kurucu ve Yöneticiler: Miralay Galatalı Şevket, Kaymakam Edip, Binbaşı Ali Rıza, Emekli Yüzbaşı Baha Sait, Avukat Refik İsmail, Dr.Abdülhak Adnan (Adıvar), Kurmay Yarbay Çolak Selahattin Bey

SELAMET-İ AMME HEYETİ*

-1918, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Rıfat Sabit, Eski İçişleri Bakanlarından Mustafa Arif ve Mehmet Ali, Yazar Fazıl Ahmet (Aykaç), Asaf Muammer Bey.

TECEDDÜT FIRKASI

-1918, İstanbul

-Kurucuları: Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti son kongre üyeleri

-Yöneticiler: Başkan, Senato üyesi Hüsnü Paşa, Senatör Seyid Bey, Mavrokor dato Efendi, Yunus Nadi (Abalıoğlu), Şemsettin (Günaltay,), İhsan, Orfanidis, Hamdi, Faik (Kaltakkıran) Sabri, Reşit Paşa, Galip Bahtiyar, Dr.Tevfik Rüştü (Aras) Babanzade Hikmet, Parsamyan, Mustafa Fevzi, İsmail Canbulat ve Sason Efendi

OSMANLI SULH VE SELAMET CEMİYETİ*

-1918, İstanbul

-Kurucular: Ankara’da Satvet Lütfi (Tozan), Toygarzade Naşit, Avukat Mustafa Kemal, Kırşehirli Müfit Hoca, Balalı Şehzüvarzade Hacı Osman Bey

-Yöneticiler: Topçu Feriki Ferid Paşa Başkan, Yahya Adnan Paşa, Arif Paşa, Ali Kemal, Cemal, Av.Fuad Şükrü, Sait Molla, Miralay Süleyman, Faik Şemseddin, Dr.Selahattin, Salih, Mehmet Arif Bey

MİLLİ KONGRE*

-1918, İstanbul

-Genel Başkan Göz Dr.Esat Paşa

-Kurucuları: Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti erkanı ile o dönemin çeşitli partilerinin yöneticileri, Genel Sekreter Abdurrahman Şeref Bey

AHALİ İKTİSAT FIRKASI

-1918, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Ermenaklı Tüccar Mehmet Nuri, Gazeteci Öğretmen Lütfi Arif Kanber, Eskişehirli Tüccar Hüseyin Hüsnü, Ahmet Hamdi (Başar-Limancı Hamdi)

TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA HEYET-İ OSMANİYESİ*

-1918, Edirne

-Genel Başkan Şehbender Şükrü Bey

-Kurucu ve Yöneticiler: Yolageldili Tüccar Kasım Efendi, Lüleburgazlı Şevket (Ödül), Dimetokalı fabrikatör Cemal, Ahırköylü Ahmet, Edirneli Şevket Bey

İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-U OSMANİYE CEMİYETİ*

-1918, İzmir

-Kurucu ve Yöneticiler: Moralizade Muvaffak, Halit ve Nail, Menemenlizade Muvaffak, Haşim Enveri, Nazmi, Hüseyin Lütfi, Abdurrahman Sami, Naci, Tokadizade Şekip, Salepçizade Mithat, Cami, İsmail Sıtkı, Ragıp Nureddin, Şerif Paşazade Remzi, Hasan Vasfi Bey

SELAMET-İ OSMANİYE FIRKASI

-1918, İstanbul

-Kurucuları: Sabık Amasya Mebusu İsmail Hakkı Paşa, Ulemadan Fazıl Efendi, Emekli Ferik Ferit Paşa, tüccar Kudret Haki, Eski İstanbul Polis Müdürlerinden Mehmet Ali (Fesçioğlu), Soysallıoğlu İsmail Suphi, Hasan Hicabi, Emekli Miralay Behzad, Ulemadan Zeki Bey

KİLİKYALILAR CEMİYETİ*

-1918, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Menemenlizade Rıfat, Menemenlizade Nabi, Ali Münif, Ali Hayati, Hafız Mehmet Emin, Abdülkadir, Evliyazade Hacı Evliya, Mısrizade Seyfeddin, Ramazanoğlu Saffet Bey

SOSYAL DEMOKRAT FIRKASI

-1918, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Dr.Hasan Rıza, Cemil Arif (Alpay), Tahsin, Habib Bey

SULH VE SELAMET-I OSMANİYE FIRKASI*

-1918, İstanbul

-Kurucular: Ulemadan Fazıl Efendi, eski İstanbul Polis Müdürü Mehmet Ali, Hüseyin Hakkı Bey, Ferit Paşa, eski Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa, Yahya Adnan Paşa, Ferit Paşa, Arif Paşa, Yazar Asaf Muammer, Soysallıoğlu İsmail Suphi, Cami, Mehmet Ali Kasım, Kudret Haki, Nevres, Mehmet Refik ve Fazıl Bey

VAHDET-İ MİLLİYE HEYETİ*

-1919, İstanbul

-Genel Başkan Ahmet Rıza Bey

-Kurucu ve Yöneticiler: Çürüksulu Mahmut Paşa, Hamit, Nabi Reşit Sadi, Abdurrahman Şeref Bey

KÜRDİSTAN TEALİ CEMİYETİ*

-1919, İstanbul

-Genel Başkan Seyyit Abdülkadir

-Kurucu ve Yöneticiler: Dr.Şükrü Mehmed, Bitlisli Yüzbaşı Emin, Muhittin Nami Bey

MİLLİ AHRAR FIKRASI

-1919, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Asaf Muammer, Soysallıoğlu İsmail Suphi, Agah Mazlum, Bekir Sami, Cami, Tevfik Hamdi, Refik İsmail, Süleyman Nüzhet, Şakir Sarıca, Abdülhak Şinasi (Hisar), Mahir Sait, Mehmet Refik Beyler

İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ*

-1919, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Eski Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, Şehremini Cemil Paşa, Ahmet Zülüfkül Paşa, Ali Rüştü Efendi, Abdullah Bey, Hamdi Paşa, Şevket Bey, Sait Molla, Miralay Enver Bey, Sadrettin Safiyettin, Nebil Ziya, Abdullah Zühdü, Ressam Ahmet Paşa, Halit, Nazif Sururi, Cafer, Emin, Ahmet Rıfat, Nüzhet Paşa, Vahi Bey

ŞARKİ ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ*

-1919, Erzurum

-Kurucuları: Erzurum Kongresi üyeleri adına Mustafa Kemal Paşa, Sabık Ahriye Nazırı Rauf Bey, Samık Trabzon Mebusu Servet ve İzzet Beyler, Sabık Erzurum Mebusu Raif, Sabık Bitlis Mebusu Sadullah, Erzincan’dan Nakşi Şeyhi Şeyh Feyzi, Sabık Beyrut Valisi Bekir Sami, Mutki Aşireti Reisi Hacı Mustafa Bey

VİLAYET-İ ŞARKİYE MÜDAFAA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ*

-1919, İstanbul

-Kurucusu: Süleyman Nazif, Dursunbeyzade Cevat (Dursunoğlu)

HAREKET-İ MİLLİYE REDD-İ İLHAK TEŞKİLATI

-1919, Ege Mıntıkası

-Kurucular: İzmir Müdafai Hukuku Osmaniye Cemiyeti’nin İstanbul’a gitmeyen bazı yöneticileri ve yerel yöneticileriyle aydınlar

TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ SOSYALİST FIRKASI

-1919, İstanbul (1924’de fesh)

-Kurucular: Ahmed Akif, Ethem Nejat, Dr.Şefik Hüsnü

OSMANLI İLA-İ VATAN CEMİYETİ*

-1919, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Yahya Adnan Paşa, Rasih Efendi, İbrahim Rüştü Efendi, Mehmet Sait, Tahir Bey, Ahmet Muhtar Bey, Vamık Fasın, İsmail, Yusuf Ziya Bey

MİLLİ TÜRK FIRKASI

-1919, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Ahmet Ferit (Tek), Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), İktisat Müderrisi Zühdü, Yusuf Akçoraoğlu, Dr.Abdülhak Adnan (Adıvar), İsmail Hakkı, Mehmet Emin Bey

İLHAK-I RED HEY’ET-İ MİLLİYESİ (Müdafaa-i Vatan Hey’eti)

-1919, İzmir

-Kurucu ve Yöneticiler: Moralızade Halit, Ragıp Nureddin, Moralızade Nail, Kaymakam Faik, Binbaşı Zekai, Eski milletvekilleri Hulusi, Cami, Mustafa Necati, izmir Mevki Komutanı Mehmet Arif

TRABZON VE HAVALİSİ ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ

-1919, İstanbul

-Genel Başkan Şatırzade Hasan Hicabi

-Üyeler: Derviş Kaptanzade Necati, Muhsin Paşazade Edhem, Süleyman Sudi, Esat, Mehmet Kamil, Şükrü, Besim Bey

AYDIN HEY’ET-İ MİLLİYESİ

-1919, Aydın

-Kurucuları: Hoca Esat Efendi, Sultani Muallimlerinden Sabri Bey

DENİZLİ HEY’ET-İ MİLLİYESİ

-1919, Menderes

-Kurucu ve Yöneticiler: Denizli Mutasarrıfı Faik (Öztrak), Belevli Yusuf, Müftü Ahmet Hulusi, Müftüzade Kazım, Hamamcı Şeyh Mustafa, Tat Osmanoğlu Emin, Tavaslızade Mustafa, Küçükağazade Ali, Dr.Kazım, Dalamanlızade Şükrü Bey

VİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ

-1919, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Halide Edip (Adıvar), Celalettin Muhtar, Ali Kemal, Hüseyin Avni, Refik Halid (Karay), Ragıp Nureddin, Celal Nuri (İleri), Necmeddin Sadık (Sadak), Cevat, Ahmet Emin (Yalman), Yunus Nadi

HÜRRİYET VE İTİLAF FIKRASI

-1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçiş)

-Yeni Yöneticiler: Başkan Müşir Nuri Paşa

-Üyeler: Müşir Zeki Paşa, Ayan azası Abdülkadir, eski Konya Mebusu Zeynelabidin, eski Tokat Mebusu Mustafa Sabri, eski Karesi Mebusu Vasfi Efendi, Süleyman Paşa, Celalettin Paşa, Ali Kemal, Refik Halid (Karay), Nureddin, eski Tahran Sefiri Hasip, sabık Maarif Nazırı Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Tüccardan Hacı Osman ve Mehmet Ali Beyler

NİGEHBAN CEMİYET-İ ASKERİYESİ*

-1919, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Tayyar Paşa, Yarbay Fettan, Binbaşı İsmail Hakkı, Yüzbaşı Celal Bey

OSMANLI MESAİ FIRKASI

-1919, İstanbul

-Kurucuları: İstanbul’daki fabrikalar işçi ve müstahdem delegeler

-Yöneticiler: Makine Mühendisi H.Memduh, Muharrir Avni Ali, Hasan Muslihiddin, Yusuf, Vahidettin, Seyyit, Hüseyin, Lütfi, İsmail, İhsan Bey

OSMANLI ÇİFTÇİLER CEMİYETİ FIRKASI

-1919, İstanbul

-Yöneticiler: Hamdullah Emin Paşa, Esat Paşa (Işık), Mehmet Emin Paşa, İsa Ruhi Paşa, Mustafa Münif Paşa, Dr.Mustafa Hulusi, Ali Haydar, Yusuf Mazhar, Mehmet Mahfi, Hüseyin Hüsnü, Nazım, Ali Rıza Bey

MAĞDURUN-İ SİYASİYE TEAVÜN CEMİYETİ*

-1919, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Hüsnü Efendizade Rüştü Bey, Asaf Paşazade Cemal Bey, Mehmet Latif Efendi, Sami, Şeyh Fuat, Osman Cemal Bey

TEALİ-İ İSLAM CEMİYETİ*

-1919, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: İskilipli Mehmet Atıf, Konyalı Abdullah Atıf, Bergamalı Mehmet Zeki, Erzincalı Hasan, İstanbullu Şerafeddin, Manisalı Hayreddin, Kayserili Şemseddin, Seydişehirli Hasan Fehmi Efendi ve Tahirülmevlevi Bey

TÜRKİYE SOSYALİST FIRKASI

-1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçti)

-Yöneticiler: Hüseyin Hilmi, Mustafa Fazıl

TRABZON MUHAFAZA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ

-1919, Trabzon

-Kurucular: Nemlizade Sabri, Eyübzade İzzet, Murat Hanzade Ziya, Abanozzade Hüseyin, Eyübzade Ömer Fevzi, Hacı Ali Hafızzade, Mehmet Salih, Molla Bekirzade Mehmet Avni, Müftüzade Hacı Mehmet

ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ

-1919, Sivas -Ankara

-Kurucuları: Sivas Kongresi üyeleri, Heyeti Temsiliye Üyeleri: Mustafa Kemal Paşa, Hüseyin Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Hoca Raif ve Şeyh Fevzi Efendiler, Refet Bey (Bele), Hacı Musa Bey, Mümtaz, Mazhar Müfit (Kansu), Hakkı Behiç (Bayiç), Hüsrev Sami Bey, Mustafa Efendi

İSTANBUL MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ

-1919, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Ali Haydar, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Abdülbaki, Salohorzade Ziya, Nesip, Ziyaeddin, Halim Baki Bey

YEŞİL ORDU*

-1920, Ankara

-Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor), Şeyh Servet (Akdağ), Dr.Adnan (Adıvar), Eyüp Sabri (Akgöl), Yunus Nadi (Abalıoğlu), Hüsrev Sami (Kızıldoğan), Süreyya (Yiğit), Sırrı (Bellioğlu), Mustafa (Cantekin), Hamdi Namık (Gör), Muhittin Baha (Pars), Mahmut Celal (Bayar), Hakkı Behiç (Bayiç), Çerkez Ethem, Reşit ve Tevfik Bey

AMELE FIRKASI

-1920, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Amiralzade Cemal Hüsnü, Avukat Radi, sabık memur Mehmet Behçet ve Haydar, kömür müteahhidi Mehmet Kamil, Hüsnü Paşazade Seyit Bilal, kömür katibi Ali Haydar Bey ve Vanlı Mehmet Baba, Mehmet Ali Ağa

GİZLİ KOMÜNİST FIRKASI

-1920, Ankara

-Kurucu ve Yöneticiler: Arif Oruç, Emekli Binbaşı Hacıoğlu Salih, Şerif Manatof

TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASI

-1920, Ankara

-Kurucu ve Yöneticiler: Tevfik Rüştü (Aras), Mahmut Esat (Bozkurt), Mahmut Celal (Bayar), Yunus Nadi (Abalıoğlu), Kılıç Ali, Hakkı Behiç (Bayiç), İhsan (Eryavuz), Refik (Koraltan), Eyüp Sabri (Akgöl) ve Süreyya (Yiğit)

HALK İŞTİRAKİYUN FIRKASI

-1920, Ankara

-Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor), Mehmet Şükrü (Koç), Şeyh Servet, Salih Hacıoğlu

MİM MİM GRUPLARI (Müdafaa-i Milliye Teşkilatı)*

-1920, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Miralay Esat Bey, İhsan Paşa, Karakol Cemiyeti kurucuları, Yüzbaşı Emin Ali, Topçu Kaymakamı Kemal (Koçer-General), Polis Md.lüğü 4.Şb.Md.Sadi, Kabakçalı Ali Rıza Bey, Şevket Turgut Paşa, Kur.Alb.Cevat, tütün tüccarı Selanikli Hüsamettin, Yüzbaşı Enver, Topkapulu Mehmet Bey, İhsan Bey, Mülazım Zeki, Bahriye Binbaşısı Hakkı, Yüzbaşı Vahid, Serezli Galip (Vardar, Kayyum Ahmet, Muhabere Memuru Cemal, Saip, Şefik, Yüzbaşı Şahap, Ahmet, Muhlis, Cemal Beyler, Velid Ebüzziya, Savcı Vehbi, Suat, Bektaşi Hamdi Baba, Topkapulu Bican (Bağcıoğlu), Sandalcılar Kahyası Ali Osman, Hamallar Kahyası Salih Reis, Nakliyeci Himmetzade Hüsnü (Himmetoğlu), Ardiyeci Emin, Katip Enver, Motorcu Akşehirli Muzaffer ve Rizeli Mustafa, Hemşinli Mehmet, Abdullah, Trabzonlu Aruzoğlu Mahmud, Pandıkyan, Edip, Sabir, Boşnak Haşim, Hukuk Öğrencisi Saim (Dora), Teğmen Saffet, Komiser Cemil, Musluzade Mahmut, Rizeli Ahmet ve Osman, Gemlikli Hafız İsmail, Trabzonlu Tahsin Kaptanlar, Serkomiser Necati, Komiser Kahraman, Salih, Kemal, Zühdü, İhsan Ethem, Tugrakeş Hakkı Bey

TÜRKİYE ZÜRRA FIRKASI

-1920, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rüştü, Şükrü, Yahya Sezai, Abdülaziz Mecdi Bey

TARİK-İ SALAH CEMİYETİ*

-1921, İstanbul

-Kurucular: Mehmet Tevfik Baba, Yahya Adnan Paşa, Elif Rıfkı, Celal Bafrevi, Ahmet Refik, Seyit Yusuf Zafari, Hafız İsmail Hakkı

BİRİNCİ GRUP (Birinci Müdafaa-i Hukuk Grubu)

-1921, Ankara

-Genel Başkan Mustafa Kemal Paşa

-Yöneticiler: Edirne Mebusu Şeref ve Sinop Mebusu Şevket Beyler, Mustafa Necati, Vehbi Rıfat, Emin, Kılıç Ali, Zekai (Apaydın) Avni, Muhiddin Baha (Pars), Mazhar, Osman Nuri, Hamdi Bey

ŞARK-İ KARİB ÇERKESLERİ TEMİN-İ HUKUK CEMİYETİ

-1921, İzmir

-Kurucular: Bağ Talustan, Kavaca Hüseyin, Bazadoğ Sait, Neçoku Hasan, Brau Sait, Berzek Tahir, Bağ Rıfat, Ancuk İsa Nuri, Harünürreşit, Maan Ali Hamete Ahmet, Şahap El Hasan, Bağ Kamil, Kampez Yakup, Hafız Sait, Çule Arslan, Bağ Osman, Çule İbrahim, Çiyo Kazım, Maan Şirin, Açofit Sami, Pasav Reşit, Ancuk Yakup Bey

MÜSTAKİL SOSYALİST FIRKASI

-1922, İstanbul

-Türkiye Sosyalist Fırkası’ndan ayrılmış tramvay işçilerince kurulmuştur.

İKİNCİ GRUP (İkinci Müdafaa-i Hukuk Grubu)

-1922, Ankara

-Yöneticiler: Erzurum Mebusu Hüseyin Avni (Ulaş), Mersin Mebusu Selahattin Köseoğlu

MUHAFAZA-İ MUKADDESAT CEMİYETİ*

-1922, Erzurum

-Kurucular: Erzurum Mebuslarından Raif ve Yeşilzade Salih Hocalar

HALK FIRKASI

-9.9.1923 -10.10.1924 adını Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirdi.

CUMHURİYET HALK FIRKASI

-10.10.1924 - 9.5.1935 adını Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirdi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)

- 1923 Ankara - 16.10.1981 tarihinde 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı.

- Genel Başkan Gazi Mustafa Kemal Paşa

- 2.Başkan: İsmet Paşa

- Genel Sekreter: Recep (Peker)

- Üyeler: Sabit (Sağıroğlu), Celal (Bayar), Cemil (Uybadın), Refik (Saydam), Saffet (Arıkan), Münir Hüsrev (Göle), Kazım Hüsnü, Zülfü (Tigrel)

- (19.6.1992 tarihinde 3820 Sayılı Yasa ile yeniden açıldı.)

- 9.9.1992- 25. Kurultayda yeniden açılan partinin sürdürülmesine karar verildi.

- 18.2.1995’de SHP, CHP’ye katıldı.

- Genel Başkan: Altan Öymen

TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI

-1924, Ankara

-Genel Başkan Kazım Karabekir Paşa

-2.Başkanlar: Dr.Adnan Adıvar, Rauf Orbay

-Genel Sekreter: Ali Fuat Cebesoy

-Kurucular: Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Mersin Mebusu Besim, Erzurum Mebusu Sait (Sağıroğlu), Trabzon Mebusu Muhtar Bey

-Üyeler: Rüştü Paşa, İsmail Canbolat, Sabit Sağıroğlu, Şükrü, Muhtar, Halis Turgut, Necati, Faik Bey

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

-1930, İstanbul

-Genel Başkan Ali Fethi (Okyar)

-Genel Sekreter: Nuri (Conker)

-Üyeler: Milletvekilleri Snih, Nakiyettin, Tahsin, Haydar (Yuluğ), Ahmet (Ağaoğlu), İbrahim Süreyya (Yiğit), Dr.Reşit Galip, Refik İsmail, Mehmet Emin (Yurdakul), Süreyya (İlmen)

AHALİ CUMHURİYET FIRKASI

-1930, Adana

-Genel Başkan Abdülkadir Kemali (Öğütçü)

-Kurucu ve Yöneticiler: Ali Vehbi, Bekir Sıtkı, Mustafa Ziya, Çiftçi Hasan, Yedek S.Ali

TÜRK CUMHURİYET AMELE VE ÇİFTÇİ PARTİSİ

-1930, Edirne

-Kurucu: Mimar Mühendis Kazım

LAİK CUMHURİYETÇİ İŞÇİ VE ÇİFTÇİ FIRKASI

-1931, İstanbul

-Kurucu: Arif Oruç

MİLLİ KALKINMA PARTİSİ (MKP)

-1945, İstanbul

-Genel Başkan Nuri Demirdağ

-Kurucu ve Yöneticiler: Hüseyin Avni Ulaş, Çevat Rıfat Atilhan

DEMOKRAT PARTİ (DP)

-7.1.1946, Ankara - 29.9.1960’da Mahkemece kapatıldı

-Kurucular: Celal Bayar, Prof.Fuad Köprülü, Refik Koraltan, Adnan Menderes

SOSYAL ADALET PARTİSİ

-1946, İstanbul

-Genel Başkan Mürettif İhsan Temelveren

-Kurucu ve Yöneticiler: Zıyneti Temelveren, Muharrem Zeki Korgunal

LİBERAL DEMOKRAT PARTİSİ

-1946, İstanbul

-Kurucular: Kazım Demiraslan, Sabri Manyas, Abdülkadir Aytaç, M.Suphi Kula

ÇİFTÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ

-1946, Bursa

-Kurucular: Sıddık Sumer, İbrahim Öztürk, Şükrü Tokay

TÜRK SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ

-1946, İstanbul

-Kurucular: Cemail Alpay, Sadık Acarlı, Mustafa Yıldız, Yakup Savaş

TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ

-1946, İstanbul

-Kurucular: Av.Esat Adil Müstecaplıoğlu, Macit Güçlü, İhsan Kabalıoğlu, Aziz Uçtay

TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ

-1946, İstanbul

-Kurucular: Sabit Şevki Şeren, Hüseyin Türkgeldi, Hasan Yaşatürk

TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ PARTİSİ

-1946, İstanbul

-Kurucular: Av.Etem Ruhi Balkan, Selahattin Yorulmazoğlu, Mehmet Şükrü Sekban, Necmeddin Deliorman, İrfan Recep Nayal, Ali Esenkova, İbrahim Tokay

TÜRKİYE SOSYALİST EMEKÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ

-1946, İstanbul

-Kurucular: Dr.Şefik Hüsnü Deymer, Ragıp Vardar, Fuat Bilego, İstefo Papadopulos, Emin Aydınlatan, Dr.Habil Amato, Müntakim Özmen, Hayrettin Emin Manoğlu.

YALNIZ VATAN İÇİN PARTİSİ

-1946, İstanbul

-Kurucular: Gazeteci Yaşar Çimen, Adil Aktaç, Kaya Mutlu

ERGENEKON KÖYLÜ VE İŞÇİ PARTİSİ

-1946, İstanbul

-Kurucular: Silindir Makinisti Arif Hikmet Adsız, Suat Uzer, Cahit Ateş, Adnan Dik.

ARITMA KORUMA PARTİSİ

-1946, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Öğretmen Selçuk Köroğlu, Kemal Köymen, Halil Sümer

İSLAM KORUMA PARTİSİ

-1946, İstanbul

-Kurucular: Necmi Hüneş, Mustafa Özbek, Siya Süer

YURT GÖREV PARTİSİ

-1946, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Abdülkadir Gönüllü, Abdullah Mursaloğlu, İhsan Akşehirli, Yahya Kurtulan, Feyzi Arslan Güven

İDEALİST PARTİSİ

-1947, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Hikmet Çankaya, Mahmut Özkan, Hulki Kurtkaya

TÜRK MUHAFAZAKAR PARTİSİ

-1947, İstanbul

-Kurucular: Cevat Rifat Atilhan, Zekai Dik, Yekta Göreli

TÜRKİYE YÜKSELME PARTİSİ

-1948, İstanbul

-Kurucular: Ali Rıza Gizdeşir, Zeki Güken, Hüseyin Azmi Balcı, Mehmet Fars Berazioğlu, Sacide Şuvan, Nadide Öztürk, Halit Hünkar

MİLLET PARTİSİ

-1948, Ankara, 1953’de Mahkeme’ce kapatıldı

-Genel Başkanlar: Hikmet Bayur, Enis Akaygen, Mustafa Kentli

-Kurucular: Mareşal Fevzi Çakmak, Enis Akaygen, Prof.Hikmet Bayur, Prof.Kenan Öner, Dr.Mustafa Kentli, Osman Bölükbaşı, Osman Nuri Köni, General Sadık Aldoğan

ÖZ DEMOKRATLAR PARTİSİ

-1948, Afyonkarahisar

-Kurucu ve Yöneticiler: Av.Halil Hilmi Bozca, Hüseyin Haşim Tiryakioğlu, Yusuf Mazhar Aren

SERBEST DEMOKRAT PARTİSİ

-1948, İzmir

-Kurucu ve Yöneticiler: Nazmi Akat, Hulusi Tan, Cevdet Öktem, Ahmet Yenişehirli, Bedrettin Yazıcı, Hüseyin Yazgan, Cavit Ernişli

MÜSTAKİL TÜRK SOSYALİST PARTİSİ

-1948, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Muharrir Arif Oruç, Nedim Celal Çelebi, Nureddin Kırlı, İbrahim Vefik Belendir

TOPRAK, EMLAK VE SERBEST TEŞEBBÜS PARTİSİ

-1949, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Süreyya İlmen Paşa, Asaf İlbay, Dr.Ruşeni Barkın, Zühtü Bilimer, Sabri Sonar, Osman Nuri Gürler, Asım Günç

MÜSTAKİLLER BİRLİĞİ

-1950, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: İsmail Hami Danişment, Hazım Dağlı, Fuat Demiroğlu, Akif Erdemgil, Hüsnü Emir Erkilet

ÇALIŞMA PARTİSİ

-1950, Ankara

-Kurucu ve Yöneticiler: Av.Cevat Mimaroğlu, Ömer Fahri Ünsal, Bedrettin Örtensoy, Mehmet Emin Özdemir

LİBERAL KÖYLÜ PARTİSİ

-1950, İstanbul

-Kurucular: Ruhan Abdüssemat, Prof.Dr.Lütfi Aksu, Abdülkadir Can, Asım Çetinalp, Akif Erdemgil, Mahmut Erhan, Selim Esen, Asım Günç, Selahattin Günçan, M.Semih Günür, O.Nuri Gürler, Asaf İlbay, Hüseyin Meral, Cahit Öngelen, Cemal Azmi Soydaner, Halit Ulusoy, Dr.Hafi Yasa

DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ

-1950, İstanbul

-Kurucular: Av.Dr.Orhan Asal, Üzeyir Kuran, Nizamettin Yalçınyuva, Rıza Durak, Yusuf Arslan, Mehmet Dizman

BAĞIMSIZLAR SİYASİ DERNEĞİ

-1950, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Op.Dr.Cafer Tayyar Kankat, Vecdi Vojbanoğlu, Latif Dinçbaş, Nurettin Ünen, Zekai Öğünç, Hasan Omurtakhan, Nizamettin Babaoğlu, Rıdvan Akdeniz, İbrahim Develi

İSLAM DEMOKRAT PARTİSİ

-1951, İstanbul

-Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rıfat Atilhan, Zühtü Bilimer, Kerim İnan, Hakkı Sadık Azarlı, Hamit Tekinsoy, Nuri Çallı, Feridun Okyanus, İ.Galip Hamikoğlu, Hacı Nuri Erdoğdu, Naci Yeter, mehmet Reşat Düşünür, Ahmet İlkol, Neşet Aslın, Şevket Üzümcü, Mahmut Düşünür.

TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ

-1952, Ankara, 1958’de CMP ile birleşti

-Kurucu ve Yöneticiler: Ord.Prof.Ethem Menemencioğlu, Prof.Remzi Oğuz Arık, Tahsin Demiral, Hakkı Kamil Beşe, Dr.Süreyya Endik, Yusuf Ziya Eker, Asım Günç, Asaf İlbay, Cemil Kantemir, Dr.Cezmi Türk

HÜRRİYET PARTİSİ

-1955, Ankara, 1958’de kendini fesh etti

-Kurucu ve Yöneticiler: Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Prof.Turan Güneş, İbrahim Öktem, Cihat Baban, Fethi Çelikbaş, Ekrem Alican, Raif Aybar, Enver Güreli, Kasım Küfrevi, Ekrem Hayri Üstündağ, Ziyat Ebüzziya

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ

-1954, Ankara, 1958’de CKMP oldu

-Genel Başkan: Osman Bölükbaşı

-Kurucu ve Yöneticiler: CMP ile Köylü Partisi kurucuları, Fuat Arna, Enver Kök, Ahmet Bilgin, Tahsin Demiray, Yusuf Ziya Eker, Nureddin Ardıçoğlu, Hasan Dinçer, Ahmet Oğuz Enis Akaygen

UFAK PARTİ

-23.5.1957 -1957’mahkeme kararıyla kapatıldı

BİRLİK PARTİSİ

-15.2.1957 -1957 yılında münfesih sayıldı

VATAN PARTİSİ

-1954, İstanbul

-Genel Başkan: Hikmet Kıvılcımlı

HÜR TÜRKİYE ADALET PARTİSİ

-24.6.1957 -1959’da münfesih sayıldı

MEMLEKETÇİ SERBEST PARTİ

-1961, Ankara -1963’te inhisar etti

-Kurucular: Esat Çağa, Enver Adakan

MEMLEKETÇİ CUMHURİYET PARTİSİ

-1961, Ankara

CUMHURİYETÇİ MESLEKİ ISLAHAT PARTİSİ

-1961, Ankara

ÇALIŞMA PARTİSİ

-1961, Ankara

MUTEDİL LİBERAL PARTİ

-1961

DÜSTUR PARTİSİ

-1961

ADALET PARTİSİ (AP)

-1961, Ankara

-Kurucular: Ragıp Gümüşpala, Mehmet Yorgancıoğlu, Necmi Öktem, Cevdet Perin, Şinasi Osma, Tahsin Demiray, Kamuran Evliyaoğlu, Ethem Menemencioğlu, İhsan Ünal, Muhtar Yazır, Emin Açar

-Yöneticiler: Genel Başkanlar: Ragıp Gümüşpaşa, Saadettin Bilgiç (vekil), Süleyman Demirel

-Üyeler: İhsan Sabri Çağlayangil, Ali Fuat Başgil, Tekin Arıburun, Ahmet Topaloğlu, Mehmet Turgut, Sabit Osman Avcı, Cihat Bilgehan, İsmail Hakkı Tekinel, Ali Naili Erdem, Faruk Sükan

-16.10.1981’de siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin Kanun-2533 ile kapatıldı.

-19.12.1992 ‘de yapılan 10.Büyük Kongrede partinin açılışı yapıldı ve parti DYP’ye katılma kararı aldı.

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ

-1961, Ankara

-Kurucular: Ekrem Alican (Genel Başkan), Prof.Cahit Talas, Prof.Aydın Yalçın, Hikmet Belbez, İrfan Aksu, Raif Aybar, Hasan Kangal, Sırrı Öktem, Dr.Esat Eğilmez

-Üyeler: Yüksel Menderes, Dr.Yusuf Azizoğlu, Ali İhsan Çelikkan, Emil Galip Sandalcı, İhsan Hamit Tigrel, Rıfat Özten, Cemal Tarlan, Recai İskenderoğlu, Fahreddin Kerim Gökay, Sadık Perinçek, Hayri Mumcuoğlu

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

-1961, İstanbul -1971’de Anayasa Mahkemesi’nce kapatıldı. (Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1971/3; K.S.: 1971/3; K.G.: 20.07.1971,» Resmi Gazete, 14064 (6 Ocak 1972)).

-Kurucular: Avni Erakalın (Genel Başkan), İbrahim Güzelce, Şaban Yıldız (sonra Genel Başkan), Kemal Nebioğlu, Rıza Kaus, Kemal Türkler

-Genel Başkanları: Avni Erakalın, Mehmet Ali Aybar (Şubat 1962), Mehmet Ali Arslan (1969), Şaban Yıldız, Behice Boran (1970)

-Yöneticileri: Prof.Sadun Aren, Niyazi Ağırnaslı, Şaban Erik, Yahya Kanbolat, Sait Çiltaş, Yalçın Cerit, Adil Özkol, Turgut Kazan, Can Açıkgöz

MİLLET PARTİSİ

-1962, Ankara

-Genel Başkan: Osman Bölükbaşı

-Kurucular: Ahmet Bilgin, Ömer Zekai Dorman, Ali Baran Numanoğlu, Halil Özmen, Hüseyin Ataman, İsmail Hakkı Akdoğan, İsmet Kapısız, Kamil İnal, Kemal Ataman, Oğuzdemir Tüzün, Ömer Kart. Sonraki Genel Başkanlar: Cemal Tural (1972), Celal Kargılı (1975)

CKMP-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

-1965, Ankara

-Cumhuriyetçi Millet Partisi’nin Köylü Partisiyle birleşmesiyle CKMP olan adı, 1961 Aralığında Bölükbaşı’nın Genel Başkanlıktan ayrılmasıyla Tahtakılıç’ın Genel Başkan olması, sonra yerini Ahmet Oğuz’a bırakmasıyla devam ederken 1965’te bu partiye Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının alınmasıyla ve Türkeş’in o tarihte Genel Başkanlığa seçilmesinden sonra 1969’da MHP’ye çevrilmiştir.

-Yöneticiler: Alparslan Türkeş (Genel Başkan), Necati Gültekin, Dündar Taşer, Mehmet Irmak, Agah Oktay Güner, Mustafa Erkovanlı, Yaşar Okuyan

BİRLİK PARTİSİ -TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ

-1966, Ankara

-Genel Başkan: Hüseyin Balan, 1966-1969, Mustafa Timisi (1969-1980)

-Kurucu ve Yöneticiler: Ali Naki Ulusoy, Haydar Özdemir, Hüseyin Çınar, Kazım Ulusoy, Yusuf Ulusoy

GÜVEN PARTİSİ

-12.5.1967, Ankara - 17.1.1971’de ad değiştirdi, Milli Güven Partisi oldu.

-Kurucu ve Yöneticiler: Turhan Feyzioğlu (Genel Başkan), Orhan Öztrak, Ferit Melen

İŞÇİ-ÇİFTÇİ PARTİSİ

- Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. (Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1968/31; K.S.: 1968/44; K.G.: 15.10.1968,» Resmi Gazete, 13088 (30 Aralık 1968)).

MİLLİ GÜVEN PARTİSİ

-17.1.1971 - 4.3.1973’de Cumhuriyetçi Güven Partisi ile birleşti.

BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ

- 19.12.1972 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. (Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1972/1; K.S.: 1972/1; K.G.: 19.12.1972,» Resmi Gazete, 14490 (28 Mart 1973)).

CUMHURİYETÇİ PARTİ

-1972, Ankara

-Kurucular: Kemal Satır (Genel Başkan)

CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ

-1973, Ankara

-Genel Başkan: Turhan Feyzioğlu

-Kurucuları: MGP ve CP kurucuları

MİLLİ NİZAM PARTİSİ

-26.1.1970, Ankara - 20.5.1971 Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. (Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1971/1; K.S.: 1971/1; K.G.: 20.05.1971,» Resmi Gazete, 14072 (14 Ocak 1972)).

-Kurucular ve Yöneticiler: Necmettin Erbakan (Genel Başkan), Hüsamettin Akmumcu, Hüseyin Abbas

DEMOKRATİK PARTİ

-1970, Ankara

-Kurucular: Ferruh Bozbeyli (Genel Başkan), Saadettin Bilgiç, Faruk Sükan, Mehmet Turgut, Yüksel Menderes, Talat Asal, Nilüfer Gürsoy, Ata Bodur, Bahri Dağdaş, Hasan Değer, Kubilay İmer, Mutlu Menderes

TÜRKİYE İŞÇİ ÇİFTÇİ PARTİSİ

-30.3.1961 - 15.10.1968 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır.

TÜRKİYE İLERİ ÜLKÜ PARTİSİ

-6.5.1969 - 24.6.1971 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. (Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1971/2; K.S.: 1971/2; K.G.: 24.06.1971,» Resmi Gazete, 14064 (6 Ocak 1972)).

MİLLİ SELAMET PARTİSİ

-11.10.1972, Ankara - 16.10.1981 tarihinde 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı.

-Kurucular: Süleyman Arif Emre (Genel Başkan), Hüsamettin Akmumcu, Hasan Aksay, Şener Battal, Necmettin Erbakan (21 Ekim 1973’te Genel Başkan), Fehim Adak, Tahir Büyükkörükçü, Fehmi Cumalıoğlu, Hüseyin Erdal, Recai Kutan, Korkut Özal, Salih Özcan

NİZAM PARTİSİ

-14.1.1977, Ankara - 16.10.1981 tarihinde 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı.

-Genel Başkan: Hüsamettin Akmumcu, Abdülkerim Doğru

DEMOKRAT PARTİ

-1962, Ankara -1964

-Genel Başkan: Fuat Köprülü

SOSYAL DEMOKRAT PARTİ

-1961, Ankara -1963

-Genel Başkan: Alaattin Tiritoğlu, Sıtkı Ulay

-Genel Sekreter: Minnetullah Haydaroğlu

TÜRKİYE ULUSAL KADINLAR PARTİSİ

-17.111972, İstanbul - 16.10.1981

-Genel Başkan: Mübeccel Göktuna. (“İlk kadınlar partisinin lideri öldü” Hürriyet. 8 Ekim 1999. s.23).

SOSYALİST VATAN PARTİSİ

-28.08.1979 - 16.10.1981

-Genel Başkan: M.Özler

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP)

-30.4.1975, İstanbul - 16.10.1981

-Genel Başkan: Behice Boran

TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ

-26.6.1974, İstanbul - 16.10.1981

-Kurucu ve Yöneticiler: Ahmet Kaçmaz (Genel Başkan), Oya Baydar, Tektaş Ağaoğlu

VATAN PARTİSİ

-21.1.1975, İstanbul -16.10.1981

-Kurucular: Emine Kıvılcımlı, Ahmet Cansızoğlu, Arif Şimşek, Ayberk Çölok

TÜRKİYE EMEKÇİ PARTİSİ

-12.2.1975, İstanbul - 8.5.1980. Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. (Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1979/1; K.S.: 1980/1; K.G.: 8.5.1980,» Resmi Gazete, 17059 (26 Temmuz 1980)).

-Genel Başkan: Mihri Belli

SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ

-30.5.1975, İstanbul - 16.10.1981

-Genel Başkan: Mehmet Ali Aybar, sonra Cenan Bıçakçı

TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ

-30.1.1978, Ankara - 16.10.1981’de 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı.

-Genel Başkan: Doğu Perinçek

-Yöneticiler: Halim Spatar, Mustafa Kemal Çamkıran ...

MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ (MDP)

-16.5.1983, Ankara - 4.5.1986 Olağanüstü Kongre’de parti kendini fesh ederek ANAP’a katıldı.

-Genel Başkan: Turgut Sunalp

-Kurucular: Davut Akça, Ahmet İhsan Kırımlı, Yılmaz Altuğ, İmren Aykut, Eşref Akıncı, Ali Bozer, İzzettin Doğan, Feyzi Halıcı, Namık Kemal Şentürk

ANAVATAN PARTİSİ (ANAP)

-20.5.1983, Ankara

-1.Genel Başkan:Turgut Özal

-2.Genel Başkan:Yıldırım Akbulut

-3.Genel Başkan:Mesut Yılmaz

-Kurucular: Hüsnü Doğan, Erol Aksoy, Yener Ulusoy, Veysel Atasoy, Adnan Kahveci, Vural Arıkan, Şadi Pehlivanoğlu, Abdullah Tenekeci, Mükerrem Taşçıoğlu

SOSYAL DEMOKRASİ PARTİSİ (SODEP)

- 6.6.1983, Ankara - 3.11.1985 Halkçı Parti ile birleşerek SHP adını aldı.

-Genel Başkan: Erdal İnönü

-Kurucular: Cahit Külebi, Türkan Akyol, Cahit Talas, Erhan İşit, Erol Köse, Oktay Ekşi, Refet Tüzün, İsmail Hakkı Birler, Cevdet Selvi, Vecdi Çapa.

BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ

-20.5.1983, Ankara - 26.7.1983’de MGK’nin 79 No.lu Kararıyla kapatıldı

-Genel Başkan Ali Fethi Esener

-Kurucular: Hüsamettin Cindoruk, Vehbi Parlar, Necip Güngör Kısaparmak, Orhan Keçeli, Berkan Yaşar, Mustafa Demir

YENİ DOĞUŞ PARTİSİ

-9.8.1989, Ankara - 15.3.1990. Kurucuları tarafından feshedildi

-Genel Başkan: Zeyyat Kocamemi

-Kurucular: Ahmet Baş, Ömer Bilgin, Ahmet İhsan Akıncı, Hasan Yaşar Kayserili, Mustafa Tuğrul, Kaya Ülgener, Muharrem Öztürk

YÜCE GÖREV PARTİSİ

- 6.6.1983-24.6.1983 Kurucu üyelerinden (71) 62’sinin MGK tarafından veto edilmiş, yerlerine yenileri seçilemediği için parti kendiliğinden dağılmıştır.

- 25.8.1983 Anayasa Mahkemesinin Esas S.1983/1, Karar S.1983/1, Karar Günü.25.8.1983 (R.G. 23.6.1984/18440) kapatma kararı yayınlandı.

- Genel Başkan: Baha Vefa Kartay

- Kurucular: Ahmet Güngör Önalan, Ali Haydar Çiftçi, Ahmet Demiralay, Uğur Akyel, Lütfi Dalamanlı, Enver Tuncalp, Faruk Erbil

REFAH PARTİSİ (RP)

- 19.7.1983 - 16.1.1998 tarihinde Anayasa Mahkemesi kapatılmasına karar verdi. 22.2.1998 tarihinde Gerekçeli Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

-1. Genel Başkan: Ali Türkmen,

-2. Genel Başkan: Ahmet Tekdal

-3. Genel Başkan: Necmettin Erbakan

-Kurucular: Ali Vural, Mustafa Koç, Osman Aslan, Hasan Yılmaz, Mehmet Polat, Ahmet Topaloğlu, Zeki Büyüközer

YENİ DÜZEN PARTİSİ (YDP)

-1.7.1983 - 31.10.1983 Ankara (SODEP ile birleşti)

-Genel Başkan: Vahap Esendağ

-Kurucular: Jale Atlıhan, Adil Yıldız, Hatice Yıldız, İbrahim Genç, Hayri Aygen, M.Kemal Erdoğdu, Ali Demir

BİZİM PARTİ

-8.7.1983, Ankara - 22.8.1983 -Aynı yıl kurucuları tarafından feshedildi

-Genel Başkan: Mithat Ceylan

-Kurucular: Ahmet Baş, Ömer Bilgin, Ahmet İhsan Akıncı, Hasan Yaşar Kayserili, Mustafa Tuğrul, Kaya Ülgener, Muharrem Öztürk, İlhan Sözgen

CUMHURİYETÇİ MUHAFAZAKAR PARTİ

-1983, Ankara

-Genel Başkan: Mehmet Pamak, sonra İsmail Hakkı Yılanlıoğlu

-Kurucular: Mehmet Özsoy, Kemalettin Toros, Ahmet Sayımlar, Ahmet Uslu, Cemalettin Şeneren

BAYRAK PARTİSİ

-29.7.1983, Ankara - 25.7.1992 İDP ile birleşti

-Genel Başkan: Yaşar Yurtöven

-Kurucular: Haşim Tuğ, Veysel Erdem, Erhan Açıcı, Efkar Vergül, Mehmet Ali Aytaç, Zeki Nalçacı

TÜRKİYE HUZUR PARTİSİ

-1983, Ankara -Aynı yıl Anayasa Mahkemesi’nce kapatıldı

-Genel Başkan: Ahmet Çelebi

-Kurucular: İlhan Akçay, Bahattin Yücel, Ahmet Ustaoğlu, Dursun Akyüz, Şükrü Kır

BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ

- 15.1.1991- 25.4.1994 Kendini fesh etti.

- Genel Başkanı: Zeki Çeliker (Siirt Mv.)

ANAVATAN İÇİN BÜTÜNLEŞME PARTİSİ (HÜLLE)

- 3.11.1994-4.11.1994 ANAP’a katıldı.

TÜRKİYE SULTAN PARTİSİ

- Anayasa Mahkemesi, Esas S.1998/1 (Siyasi Parti-İhtar), Karar S.1998/1, Karar Günü.16.6.1998 (R.G. 24.6.1998/23382).

BÜYÜK ADALET PARTİSİ

- Anayasa Mahkemesi, Esas S.1996/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), Karar S.1998/30, Karar Günü.7.7.1998 (R.G. 26.7.1998/23414).

DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ

- Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti mali denetimi] «E.S.: 1998/12; K.S.: 1998/55; K.G.: 10.11.1998,» Resmi Gazete, 23541 (2 Aralık 1998), s. 45.

ANAYOL PARTİSİ

- 5.5.1994-

- Genel Başkanı: Gürcan Başer

ATILIM PARTİSİ

- Mayıs 1983- Kapandı. (Tarih bulunamadı.)

BARIŞ PARTİSİ

- 11.12.1996 -

- Demokratik Barış Hareketi (DBH) için Anayasa Mahkemesinde kapatma davası açılması nedeniyle DBH’den istifa eden yöneticiler tarafından kuruldu.

- ”Barış Partisi (BP) Genel Başkan Ali Haydar Veziroğlu, .... kurultay delegasyonunun BP’nin ... kapatılmasına karar verdiğini bildirdi.” (“Demokraside örnek çekilme” Milliyet. 11 Mayıs 1999. s.15).

BİRLİĞE ÇAĞRI PARTİSİ (Hülle)

- 3.10.1994-4.10.1994 MHP’ye katıldı.

BİRLİK ve BARIŞ PARTİSİ (BBP)

- 5.6.1992-22.11.1992 IDP (Islahatçı Demokrasi Partisi)’ne katıldı. Yeni parti Millet Partisi (MP) adını aldı.

- Genel Başkanı: Aykut Edibali

BİRLEŞİK SOSYALİST PARTİ (BSP)

- 8.6.1994-22.1.1996. “Geleceği Birlikte Kuralım Parti Girişimi, Birleşik Sosyalist Parti ... katılımıyla kurulan Özgürlük ve Dayanışma Partisi, İçişleri Bakanlığı’na verilen kuruluş dilekçesiyle resmileşti.” Cumhuriyet. (23 Ocak 1996), s. 1.

- BSP, Sosyalist Birlik Partisi (SBP) ve Kurtuluş, Emek, Yeni Yol ve sosyal politika gruplarının birleşmesiyle oluştu

- Sosyalist Birlik Partisi için Anayasa Mahkemesinde kapatma davası açılması nedeniyle SBP yöneticileri tarafından kuruldu.

- Genel Başkanı: Sadun Aren

BÜTÜNLEŞME PARTİSİ (Hülle)

- 24.9.1992-25.9.1992 CHP’ye katıldı.

BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ

- 14.3.1986-24.11.1992

- Genel Başkan: Ekin Açıkel

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP)

- 29.1.1993-

- Genel Başkan: Muhsin Yazıcıoğlu

BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ (BDP)

- 21.5.1993-6.2.1994 I. Olağanüstü Kongrede parti fesh edilerek Demokrat Parti (DP)’ye katılma kararı aldı.

- Genel Başkan: Aydın Menderes

BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ

- 15.6.1996-

- DYP’li bir kaç Milletvekili tarafından kuruldu.

BÜYÜK VATAN PARTİSİ

- 21.7.1986-13.10.1986 Kendini fesh etti.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

- 20.12.1989- 24.9.1991. Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. (Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1990/2; K.S.: 1991/2; K.G.: 24.09.1991,» Resmi Gazete, 21208 (24 Nisan 1992)).

- Parti, 20.12.1989’da Halk Partisi adıyla tüzel kişilik kazandı. 13.7.1990’da Kurucular Kurulu toplantısında partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirildi. 25.1.1991’de Kurucular Kurulu partinin adından “Cumhuriyet” sözcüğünü kaldırdı. Parti, yeniden Halk Partisi (HP) oldu.

CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ (CDGP)

- 9.6.1989-15.1.1994 Büyük Kongresinde kendini fesh etti.

- Genel Başkan: Gökhan Evliyaoğlu

CUMHURİYETÇİ MUHAFAZAKAR PARTİ Bkz. Muhafazakar Parti

DEMOKRASİ PARTİSİ (DEP)

- 7.5.1993-16.6.1994 Anayasa Mahkemesi’nin Esas S.1993/3, Karar S.1994/2, Karar Günü. 16.6.1994 (R.G. 30.6.1994/21976) kararı ile kapatıldı.

- Genel Başkan: Hatip Dicle

- DEP Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmadan önce DEP yöneticileri HADEP’i kurdular.

DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ

- Anayasa Mahkemesi, E: 1996/2 (siyasi parti-mali denetimi), K: 1997/1, 4.2.1997.

DEMOKRASİ ve BARIŞ PARTİSİ

- 11.3.1996-

- Genel Başkan: Refik Karakoç

- Demokrasi ve Değişim Partisi (DDP) için 6.6.1995’te Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası açılması nedeniyle DDP yöneticileri tarafından kuruldu.

DEMOKRASİ ve DEĞİŞİM PARTİSİ

- 3.4.1995-19.3.1996 Anayasa Mahkemesi, E: 1995/1 (siyasi parti-kapatma), K: 1996/1, Karar günü: 19.3.1996 tarafından kapatıldı.

- Genel Başkanı: İbrahim Aksoy

- Partinin kapatılması için 6.6.1995’de Anayasa Mahkemesi’nde dava açılması nedeniyle parti yöneticileri Demokrasi ve Barış Partisi’ni kurdular.

DEMOKRAT PARTİ (DP)

- 27 Mayıs 1960’da kapatıldı.

- 29.11.1992- 5.Büyük Kongresinde yeniden açılan partinin devam etmesine karar verildi.

- Genel Başkan: Murat Uzman

DEMOKRAT PARTİ

12.12.1992-13.9.1994 Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatıldı. (Karar bulunamadı)

DEMOKRAT MERKEZ PARTİSİ (DMP)

- 17.5.1990-14.9.1991 DYP’ye katıldı.

- Kurucu Genel Başkanı: Bedrettin Dalan

DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ (DTP)

- 7.1.1997-

- Genel Başkan: İsmet Sezgin

DEMOKRATİK BARIŞ HAREKETİ (DBH)

- 2.10.1996- 28.12.1998

- Partinin kapatılması için 26.10.1996’da Anayasa Mahkemesinde dava açıldı.

- Anayasa Mahkemesinde DBH için kapatılma davası açılması nedeniyle Partinin Genel Başkanı Mehmet Eti ve tüm yöneticileri istifa ederek Barış Partisini kurdular.

- 28.12.1998 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce dağılmış sayılmıştır. (Anayasa Mahkemesi, «E.S.: 1997/5; K.S.: 1998/5; K.G.: 28.12.1998,» Resmi Gazete, 23631 (6 Mart 1999), s. 7).

DEMOKRATİK HAREKET PARTİSİ (Hülle)

- 25.12.1991-29.12.1991 MÇP’ye katıldı.

DEMOKRATİK HEDEF PARTİSİ (Hülle)

- 13.6.1994-15.6.1994 MHP’ye katıldı.

DEMOKRATİK KATILIM PARTİSİ (Hülle)

- 5.3.1993 -15.3.1993 SHP’ye katıldı.

DEMOKRATİK KİTLE PARTİSİ

- 3.1.1997 - 26.2.1999

- Genel Başkan: Şerafettin Elçi

- 26.2.1999 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. (Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1997/2; K.S.: 1999/1; K.G.: 26.02.1999,» Resmi Gazete, 23700 (20 Mayıs 1999), s. 65).

DEMOKRATİK MÜCADELE PARTİSİ (DEMP) (Hülle)

- 14.11.1990 -7.12.1990 DYP’ye katıldı.

- Genel Başkan: Servet Hacıpaşaoğlu

DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP)

- 14.11.1985-

- Genel Başkan: Bülent Ecevit

DİRİLİŞ PARTİSİ

- 20.6.1990-18.2.1997. Partinin kapatılması için 6.7.1996’da Anayasa Mahkemesi’nde dava açıldı.

- Genel Başkan: A. Sezai Karakoç

- 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 105. maddesi uyarınca, Anayasa Mahkemesi’nin E: 1996/2, K: 1997/2, 18.2.1997 tarihli Kararı’yla kapatılmıştır.

DOĞRU YOL PARTİSİ (DYP)

- 23.6.1983-

- 1. Genel Başkan: Ahmet Nusret Tuna

- 2. Genel Başkan: Dr. Yıldırım Avcı

- 3. Genel Başkan: Hüsamettin Cindoruk

- 4. Genel Başkan: Süleyman Demirel

- 5. Genel Başkan: Mehmet Gölhan (Vekâleten)

- 6. Genel Başkan: Prof.Dr. Tansu Çiller

EMEĞİN PARTİSİ

- 26.11.1996-

- Genel Başkan: Levent Tüzel

- Emek Partisinin kapatılması için Anayasa Mahkemesinde 21.6.1996’da dava açılması nedeniyle partinin yöneticileri istifa ederek Emeğin Partisini kurdular.

EMEK PARTİSİ

- 27.3.1996-14.2.1997

- Genel Başkan: Levent Tüzel

- Emek Partisi’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’nde 21.6.1996’da dava açılması nedeniyle partinin yöneticileri istifa ederek Emeğin Partisi’ni kurdular.

- 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 78. maddesinin (a) bendi ile 81. maddesinin (a) ve (b) bentleri ile Parti Programı bağdaşmadığından, 2820 sayılı Yasa’nın 101. maddesinin (a) bendi uyarınca, Anayasa Mahkemesi’nin E: 1996/1, K: 1997/1, 14.2.1997 tarihli Kararı’yla kapatılmıştır (R.G. 26.6.1998/23384).

FAZİLET PARTİSİ

- 4.7.1983-23.1.1984.

- Son Genel Başkan: Huriye Beşbudak

- Kurucular: Alparslan Demirel, Hüseyin Rahmi Kılıç, Orhan Şehri, Ertan Özgüllük, Aydın Akat, Hulusi Güneş, Abdurrahman Bilici, .... (“Fazilet 9. parti oldu,” Cumhuriyet. 5 Temmuz 1983, s.7).

- “Fazilet Partisi Kurucular Kurulu tarafından 23.1.1984 gününde partinin feshine karar verilmiş olup ...” (Anayasa Mahkemesi, «E.S.:1984/129 (Muhabere); K.S.: 1984/22; K.G: 20.9.1984»),

- “Fazilet Partisi Kurucular Kurulu, partinin feshedilmesine ve Anavatan Partisi’ne iltihak edilmesine karar verdi....” (“Fazilet Partisi, fesih ve ANAP’a iltihak kararı aldı,” Cumhuriyet. 25 Ocak 1984, s.7).

GENÇ DEMOKRAT PARTİ (Hülle)

- 4.10.1994-5.10.1994 MHP’ye katıldı.

HALK PARTİSİ (Hülle)

-26.12.1986-29.12.1986 DSP’ye katıldı.

HALK PARTİSİ

- 20.12.1989-24.9.1991 Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. (Karar bulunamadı)

HALKÇI PARTİ

-25.5.1983 - 3.11.1985 Olağanüstü Kurultayda parti Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) ile birleşerek Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) adını aldı.

-Kurucu Genel Başkan: Necdet Calp

-Genel Başkan: Aydın Güven Gürkan

HALKIN EMEK PARTİSİ (HEP)

- 7.6.1990-14.7.1993. Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. (Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti kapatma] «E.S.: 1992/1; K.S.: 1993/1; K.G.: 14.07.1993,» Resmi Gazete, 21672 (18 Ağustos 1993)).

- Genel Başkan: Ahmet Türk

HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ (HADEP)

- 11.5.1994-

- Genel Başkan: Ahmet Turan Demir. ”... HADEP 1. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlığa, Ahmet Turan Demir seçildi....” (“HADEP’in yeni başkanı Ahmet Demir” Sabah. 9 Eylül 1999. s. 23).

- Demokrasi Partisi (DEP) Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmadan önce DEP yöneticileri tarafından kuruldu.

- ”HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak, ...., partideki görevlerinden ayrıldı....” (“Bozlak, genel başkanlıktan ayrıldı” Cumhuriyet. 22 Temmuz 1999. s. 5).

HUZUR PARTİSİ

- 22.7.1983-25.10.1983. Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. (Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1983/2; K.S.: 1983/2; K.G.: 25.10.1983,» Resmi Gazete, 18546 (15 Ekim 1984)).

HÜR DEMOKRAT PARTİ (HDP)

- 9.5.1986-30.11.1986 ANAP’la birleşti.

- Genel Başkan: Mehmet Yazar

ISLAHATÇI DEMOKRASİ PARTİSİ (IDP)

- 21.3.1984-23.11.1992 II. Olağanüstü Büyük Kongrede Birlik ve Barış Partisi (BBP) ve Millet Partisi (MP) IDP’ye katılma kararı aldılar. Yeni partinin adı Millet Partisi (MP) oldu.

- Genel Başkan: Aykut Edibali

İKİNCİ DEĞİŞİM PARTİSİ (Hülle)

- 5.1.1995-6.1.1995 YP’ye katıldı.

İŞÇİ PARTİSİ (İP)

- 2.3.1992-

- Genel Başkan: Doğu Perinçek (“Perinçek yeniden İP Genel Başkanı,” Cumhuriyet. 18 Ekim 1999. s. 4).

- Sosyalist Partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’nde dava açılması nedeniyle Sosyalist Parti yöneticileri tarafından kuruldu.

- Önceki Genel Başkanlar: Doğu Perinçek, Hasan Yalçın.

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ

- 26.7.1994-

- Genel Başkan: Besim Tibuk

MEDENİYET ve HAYVANSEVER EKONOMİ ve TARIM PARTİSİ

- 14.10.1988-17.9.1990 Kendini fesh etti.

MİLLET PARTİSİ

12.10.1992-23.11.1992 Islahatçı Demokrasi Partisi (IDP)’ye katıldı. Yeni partinin adı da Millet Partisi (MP) oldu.

-Genel Başkan: Talat Nevruzoğlu

MİLLET PARTİSİ (MP)

- 23.11.1992-

- Islahatçı Demokrasi Partisinin (IDP)’nin II. Olağanüstü Büyük Kongresinde Birlik ve Barış Partisi (BBP), Bayrak Partisi (BP) ve Millet Partisi (MP), IDP’ye katıldılar. Yeni partinin adı Millet Partisi oldu.

-Genel Başkan: Aykut Edibali

MİLLİ İRADE PARTİSİ (MİP) (Hülle)

- 7.10.1994-10.10.1994 DYP’ye katıldı.

MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ (MÇP)

- 30.11.1985-24.1.1993 IV. Olağanüstü Genel Kurulda parti kendini fesh ederek MHP ile birleşti.

- Muhafazakar Parti 30.11.1985’te yapılan Genel Kurulda adını MÇP olarak değiştirdi.

- Genel Başkan: Alparslan Türkeş

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)

- 1969 - 16.10.1981’de siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin Kanun-2533 ile kapatıldı.

- Cumhuriyetçi Millet Partisi’nin Köylü Partisiyle birleşmesiyle CKMP olan adı, 1961 Aralığında Bölükbaşı’nın Genel Başkanlık’tan ayrılmasıyla Tahtakılıç’ın Genel Başkan olması, sonra yerini Ahmet Oğuz’a bırakmasıyla devam ederken 1965’te bu partiye Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının alınmasıyla ve Türkeş’in o tarihte Genel Başkanlığa seçilmesinden sonra 1969’da MHP’ye çevrilmiştir.

- 27.12.1992’de yapılan Parti Genel Kurulunda yeniden açılan MHP kendini fesh ederek MÇP ile birleşti.

- 24.1.1993- IV. Olağanüstü Genel Kurulda MÇP adını MHP olarak değiştirdi.

MHP adını aldıktan sonra

- 1. Genel Başkan: Alparslan Türkeş

- 2. Genel Başkan: Muhittin Çolak (vekâleten)

- 3. Genel Başkan: Tuğrul Türkeş (vekâleten)

- 4. Genel Başkan: Dr. Devlet Bahçeli

MUHAFAZAKAR PARTİ

- 7.7.1983-30.11.1985 Partinin ismi Genel Kurulda MÇP olarak değiştirildi.

- Genel Başkan: Mehmet Pamak

ÖZ ADALET PARTİSİ (Hülle)

- 5.1.1995-6.1.1995 DYP’ye katıldı.

ÖZGÜRLÜK ve DAYANIŞMA PARTİSİ (ÖDP)

- 22.1.1996-

- Birleşik Sosyalist Parti (BSP) ve Geleceği Birlikte Kuralım Parti Girişimi birleşerek ÖDP’yi kurdular.

- Genel Başkan:Ufuk Uras

ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ PARTİSİ (ÖZDEP)

- 19.10.1992-30.4.1993. 30.4.1993 tarihinde kendini fesh etti.

- 23.11.1993 Anayasa Mahkemesinin Esas S.1993/1, Karar S.1993/2, Karar Günü.23.11.1993 (R.G. 14.2.1994/21849) kapatma kararı yayınlandı.

- Genel Başkan: Mevlüt İlik

ÖZGÜRLÜK ve EŞİTLİK PARTİSİ (ÖZEP) (Hülle)

25.6.1992-4.7.1992 HEP’e katıldı.

SOLDA BİRLİK ve BÜTÜNLEŞME PARTİSİ (Hülle)

- 29.11.1994-30.11.1994 DSP’ye katıldı.

SOSYAL DEMOKRAT PARTİ (Hülle)

- 18.3.1994-19.3.1994 SHP’ye katıldı.

SOLDA KATILIM PARTİSİ (Hülle)

- 26.9.1994-29.9.1994 DSP’ye katıldı.

SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ (SHP)

- 3.11.1985 -19.2.1995 CHP’ye katıldı.

- 3.11.1985’de Halkçı Partisi ve SODEP birleşerek SHP adını aldı.

- Genel Başkan: Erdal İnönü

DEMOKRATİK HALK PARTİSİ (DEHAP)

- 8.8.1998- . (Cumhuriyet. 8 Ağustos 1998, s. 5.)

- Genel Başkan: Mehmet Abbasoğlu. (“Gözler DEHAP’a çevrildi” Milliyet. 30 Ocak 1999. s.17).

SOSYALİST PARTİ

- 1.2.1988-10.7.1992. Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. (Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1991/2; K.S.: 1992/1; K.G.: 10.07.1992,» Resmi Gazete, 21386 (25 Ekim 1992)).

- Genel Başkan: Doğu Perinçek

- Sosyalist Partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesinde dava açılması nedeniyle Sosyalist Parti yöneticileri İşçi Partisini kurdular.

SOSYALİST BİRLİK PARTİSİ (SBP)

- 15.1.1991-7.6.1994 Kendini fesh etti.

- Esas S.1993/4, Karar S.1995/1, Karar Günü. 19.7.1995. Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasına karar verildi.

- Kurtuluş, Emek, Yeni Yol ve sosyalist politika gruplarının birleşmesiyle oluştu

- SBP için Anayasa Mahkemesinde kapatma davası açılması nedeniyle SBP yöneticileri Birleşik Sosyalist Partiyi kurdular.

- Genel Başkan: Sadun Aren

SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ

- 16.10.1981’de siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin Kanun-2533 ile kapatıldı

- 27.12.1992’de yapılan III. Kurultay’da partinin devamına karar verildi.

- 27.12.1992-25.6.1995 Kurultay’da partinin fesh edilmesine karar verildi.

SOSYALİST İKTİDAR PARTİSİ

- 6.11.1992-

- Genel Başkanı: Aydemir Güler

SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ

- 6.11.1992-30.11.1993 Anayasa Mahkemesinin Esas S.1993/2, Karar S.1993/3, Karar Günü.30.11.1993 (R.G. 9.8.1994/22016) kararı ile kapatıldı.

- Genel Başkan: Ali Önder Öndeş

SÖZ MİLLETİNDİR PARTİSİ (Hülle)

- 15.11.1994 - 16.11.1994 DYP’ye katıldı.

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP)

- 10 Eylül 1921-

- İlk Genel Sekreter: Mustafa Suphi.

- ”.... TKP, 10 Eylül 1920’de kuruldu....” (“Komünist Parti yine kuruldu” Milliyet. 20 Temmuz 2000. s. 17).

TÜRKİYE BİRLEŞİK KOMÜNİST PARTİSİ (TBKP)

- 4.6.1990-16.7.1991. Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. (Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1990/1; K.S.: 1991/1; K.G.: 16.07.1991,» Resmi Gazete, 21125 (28 Ocak 1992)).

- Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) 8.10.1987’de birleşerek Türkiye Birleşik Komünist Partisi olduklarını Brüksel’de açıkladılar.

TÜRKİYE İÇİN BİRLİK PARTİSİ (Hülle)

- 5.1.1994-11.1.1994 ANAP’a katıldı.

TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ (TİKP)

27.12.1992’de kendini fesh ederek İşçi Partisi (İP)’ne katıldı.

TÜRKİYE KOMÜNİST EMEK PARTİSİ (TKEP)

- 21.9.1993 İstanbul DGM’de yargılanıyor. (Gazete haberi)

TÜRKİYE ÖZÜRLÜSÜYLE MUTLUDUR PARTİSİ

- 26.9.1996-

- Genel Başkan: Murat Dilmen

TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ (TSİP)

- 16.6.1974-16.10.1981’de siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin Kanun-2533 ile kapatıldı.

- III. Olağan Genel Kurulunda partinin devamına karar verildi.

- 2.11.1990 Dünya-Türkiye Sosyalizm Sorunları Konferansında alınan kararla fesh edildi.

- Genel Başkan: Turgut Koçak

TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ

3.1.1993, Ankara-

VATANDAŞ PARTİSİ (VAP)

- 18.3.1986-2.12.1986 DYP’ye katıldı.

KOMÜNİST PARTİ (KP)

- Kurucu Genel Başkan: Yalçın Cerit.

- ”Sosyalist İşçi Partisi’nden ayrılan bir grup, kapatılan Türkiye Komünist Partisi’nin ardından ikinci kez Komünist Partisi’ni (KP) kurdu...” (“Komünist Parti yine kuruldu” Milliyet. 20 Temmuz 2000. s. 17).

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP)

- 24.10.1998

- Kurucu Genel Başkan: Fehmi Kural

- “Fehmi Kural’ın kurucu başkanlığında önceki gün kurulan Ulusal Birlik Partisi’nin Seval Türkeş’e yakın ülkücüler tarafından kurulduğu açıklandı.” (Suat Toktaş, “Seval Türkeş’ten yeni parti,” Yeni Yüzyıl (25 Ekim 1998), s.7.

YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ

- 22.12.1994-2.11.1997 Barış Partisi’ne katıldı.

- Kurucu Genel Başkanı: Cem Boyner

- Son Genel Başkanı: Hüseyin Ergün

YENİ DOĞUŞ PARTİSİ

- 26.6.1983 -12.3.1984. Kendini fesh ederek ANAP’a katıldı.

YENİ PARTİ (YP)

- 7.10.1993-[22.11.1997]. “Yeni Parti (YP) Olağanüstü Genel Kurulu’nda, Demokrat Parti’ye (DP) katılma kararı alındı. DP Olağanüstü Kongresi’nde de katılma kararı onaylandı.” Yeni Yüzyıl. (22 Kasım 1997), s. 7.

- Genel Başkan: Yusuf Bozkurt Özal

YENİ UFUK PARTİSİ (Hülle)

- 27.8.1993-16.9.1993. DYP’ye katıldı.

YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ (YDP)

- 23.11.1992-

- Genel Başkan: Ahmet Rüştü Çelebi

- ”.... Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 3. Olağan Kongresi’nde Genel Başkanlığa, Ahmet Rüştü Çelebi seçildi....” (“Rüştü Çelebi” Akit. 20 Aralık 1999.).

- Önceki Genel Başkanlar: Hasan Celal Güzel

YEŞİL TÜRKİYE PARTİSİ

- 19.7.1991-27.7.1991 Fesh edildi ve ANAP’a katıldı.

- Kurucu Genel Başkan: Hüseyin Özalp

YEŞİLLER PARTİSİ

- 6.6.1988-10.2.1994. Anayasa Mahkemesinin Esas S.1992/2, Karar S.1994/1, Karar Günü.10.2.1994 (R.G. 10.4.1994/21901)

- Genel Başkan: Bilge Contepe

YÜKSELEN ÜLKÜ PARTİSİ (Hülle)

- 4.1.1995-6.1.1995 MHP’ye katıldı.

FAZİLET PARTİSİ (FP)

- 17.12.1997

- Genel Başkan: Recai Kutan

- Kurucu Genel Başkan: İsmail Alptekin

DEĞİŞEN TÜRKİYE PARTİSİ (DEPAR)

- 24.2.1998

- Genel Başkan: Gökhan Çapoğlu

TÜRKİYEM PARTİSİ (TP)

- 11.05.1998

- Genel Başkan: Durmuş Ali Eker

AYDINLIK TÜRKİYE PARTİSİ (ATP)

- Kurucu Genel Başkan: Tuğrul Türkeş.

- “Kurucu genel başkanlığını, MHP’den istifa eden Tuğrul Türkeş’in yaptığı Aydınlık Türkiye Partisi’nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına MHP eski Kadın Kolları Başkanı ve partinin kurucu üyelerden Halime Nuray Turcan verdi....” (Tütüncü, İdil. “Türkeş’in partisinde 109 kurucu,” Milliyet. 28 Kasım1998. s. 19).

KURTULUŞ HUZUR PARTİSİ (KHP)

- Kurucu Genel Başkan: Hacer Söğütdelen.

- ”....”Kurtuluş Huzur Partisi” adıyla yeni bir parti kuruldu....” (“Yeni bir sağ parti daha kuruldu,” Cumhuriyet. 1 Şubat 1999. s. 5).

DEMOKRAT HALK PARTİSİ (DHP)

- Kurucu Genel Başkan: Mahmut İhsan Özgen.

- ”... 38 kurucu üyeyle birlikte Demokrat Halk Partisi’ni kurdu....” (“DHP’ye profesör başkan” Hürriyet. 17 Aralık 1999. s. 25).

 

ANA SAYFA